1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Προσωρινός περιορισμός μετακινήσεων επιβατών με πλοία της Ακτοπλοΐας, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 (ΦΕΚ 1781/10-5-20), της υπ΄ αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.29116/10-5-20

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1781/10-5-20, παρατείνεται ο Προσωρινός περιορισμός των μετακινήσεων επιβατών με πλοία της Ακτοπλοΐας, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00.

Ο  προσωρινός περιορισμός  των μετακινήσεων επιβατών με πλοία της Ακτοπλοΐας δεν ισχύει για: 

α) τους μόνιμους κατοίκους των νησιών προς το νησί της μόνιμης κατοικίας τους. 

β) τους κατοίκους μικρών νησιών προς τα μεγαλύτερα νησιά της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και των κατοίκων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων προς τη νήσο Πόρο, η οποία επιτρέπεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

(i) Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
(ii) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.
(iii) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή, 

γ) το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των Δυνάμεων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μετακινείται για υπηρεσιακούς λόγους.
  
δ) το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πάσης φύσεως του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, των ερευνητών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς και του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), που εργάζεται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας, 

ε) το τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών και εκτέλεσης δημοσίων έργων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους. 
στ) τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που εργάζονται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οποιασδήποτε μορφής ή μετακινούνται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας. 

ζ) προς τον σκοπό μετάβασης από και προς την εργασία, για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων, έγγραφη δήλωση των ιδίων και σε κάθε άλλη περίπτωση, βεβαίωση του εργοδότη. Στις ανωτέρω δηλώσεις/βεβαιώσεις αναφέρονται υποχρεωτικά τα κάτωθι: 

ζα) Στην περίπτωση του αυτοαπασχολούμενου: 
(i) τα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ),
(ii) το νησί μετάβασης 

ζβ) Σε κάθε άλλη περίπτωση: 
(i) τα στοιχεία του εργαζόμενου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΜΚΑ),
(ii) ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιο πρόσφατου εντύπου που έχει συμπεριληφθεί ο εργαζόμενος και έχει υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" (Ε3 - Πρόσληψη, Ε4 - Συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου, Ε8 - Υπερωρίες, Ε9 - Πρόσληψη ορισμένου χρόνου),
(iii) το είδος της επιχείρησης με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στον οποίο ανήκει,
(iv) το ΑΦΜ της επιχείρησης
(v) ο τόπος - νησί εργασίας 

η) προς τον σκοπό παρουσίας σε τελετή (π.χ. κηδεία συγγενούς πρώτου ή δεύτερου βαθμού).

Η ιδιότητα ή ο σκοπός των περιπτώσεων (α) έως και (ζ) αποδεικνύεται με την επίδειξη των αποδεικτικών πιστοποίησης αυτής κατά την έκδοση των εισιτηρίων των επιβατών

Η συνδρομή των προϋποθέσεων της περ. (η) πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη. 

Εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, η απόδειξη της ιδιότητας πιστοποιείται πριν και κατά την επιβίβαση των επιβατών στα πλοία που επιτελούν τη μεταφορά. 

Ειδικά για την περίπτωση του μόνιμου κατοίκου, αυτή αποδεικνύεται με την επίδειξη ισχύοντος εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη είτε, για τα νησιά που εξυπηρετούνται με Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, βεβαίωσης μόνιμης διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο ή βεβαίωσης Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που εκδίδεται ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Επισημαίνεται, ότι θα γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών μετακίνησης από την Οικονομική Υπηρεσία των πλοίων πριν από την επιβίβαση και το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής θα επιβλέπει την ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή της παρούσας και θα παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στις εταιρείες και τα πληρώματα των πλοίων

Οι εν λόγω δηλώσεις/βεβαιώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης του εισιτηρίου και επιβίβασης στο πλοίο. 

Ο επιβάτης υποχρεούται να τις φέρει συνεχώς μαζί του και να τις επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω. Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
 

Καλλιθέα, 11 Μαΐου 2020

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή